Beleidsplan

Beleidsplan parochie Lumen Christi 2023-2026

Visie pastoraal team Lumen Christi: De Godslamp brandend houden op Oale Groond! 

Sinds de komst van de Angelsaksische missionarissen (eind 7e eeuw) vond het christelijk geloof, ingebed in de plaatselijke tradities en volksgebruiken, vaste grond op Twentse bodem. Tot op de dag van vandaag zijn de plaatselijke tradities en folklore, zoals noaberschap, de paastradities, het midwinterhoornblazen, geveltekens, landkruisen en Mariakapellen nog altijd bakens in de beleving van het geloof van de Twentenaren. Gefundeerd op het Evangelie en met respect voor de plaatselijke tradities, willen wij samen met de geloofsgemeenschappen levende tekens zijn van geloof in Gods liefde, gastvrijheid en barmhartigheid in het Twentse land.

Missie

De naam Lumen Christi (Licht van Christus) van onze parochie houdt een opdracht in. Jezus zegt: “Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt gaat zijn weg niet in duisternis, maar zal het ware levenslicht bezitten”. Johannes 8,12
Jezus is het licht van de wereld en Hij gaat ons voor. Wij delen in dat licht. En met wij worden alle gelovigen bedoeld! De boodschap van Jezus mogen we niet wegstoppen, omdat deze boodschap van licht ons de weg wijst naar het volle leven, over de grens van de dood heen. Sterker, we moeten het licht op een kandelaar zetten, zodat iedereen het kan zien en tot geloof kan komen. Dit betekent volgens ons dat we licht en warmte moeten uitstralen als parochie. Dit vraagt om een eensgezinde, getuigende en diaconale houding in de wereld. Zichtbaar en herkenbaar.

De naamgeving van onze parochie verwijst ook naar de levende cultuur van de Paasvuren en de tradities in onze streek, de Oale Groond. Want als gelovigen staan we voor overwinning van het licht op al wat duister is in ons eigen leven en om ons heen. We willen in navolging van de verrezen Christus het duistere en kwade uitbannen en meewerken aan verlossing, troost en verlichting in onszelf en in de samenleving.

Hoewel we ons als team ernstig zorgen maken over de beschikbaarheid van vrijwilligers en pastores willen we zoveel als mogelijk is en samen met de geloofsgemeenschappen op zoek gaan naar nieuwe wegen.

Dit alles in het kader van het Licht van Christus dat ons aansteekt, dat voor ons uitgaat en ons de weg wijst. Ons motto is “de Godslamp brandend houden”.

 

Kerntaken

Liturgie en gebed.

Gebed en liturgie vormen een belangrijke pijler van ons kerk-zijn; hier klopt het hart van onze gelovige gemeenschap. Onder liturgie verstaan we de eredienst van de Kerk: de dienst van
het volk aan God (én tegelijk de dienst van God aan het volk.) In de liturgie komen we samen rond de verrezen Heer, die in ons midden komt via zijn gesproken Woord, in zijn tekens van brood en wijn,
in zijn gebaren van breken en delen. We zien deze eredienst niet los van de andere pijlers: gemeenschapsvorming, catechese en dienstbaarheid. Hoe zien we dit voor ons in de komende tijd?

Weekendviering

In het eucharistisch centrum wordt elke zondag eucharistie gevierd

  • Gezien het verminderde aantal priesters voorzien wij dat er minder eucharistie gevierd zal worden in de andere zes geloofsgemeenschappen, wel met een vaste regelmaat.
  • Gezien de sterke afname van diakens en pastoraal werkers voorzien wij ook dat zij minder woord- en communievieringen kunnen verzorgen.
  • Als men toch graag een weekendviering wenst, vraagt dat een grotere inzet van parochieel voorgangers

Kerst Voor de geloofsgemeenschappen zijn de pastores voor 1 viering beschikbaar hetzij op de avond hetzij op de ochtend.

Pasen Het Paas triduüm wordt in ieder geval gevierd in het eucharistisch centrum. Dat betekent dat de Witte Donderdagviering plaatsvindt in het eucharistisch centrum, evenals de Goede Vrijdagviering en de Paaswake. In de andere geloofsgemeenschappen kan op Goede Vrijdag overal een kruisweg ‘s middags of een Passion in de avond gehouden worden

Hemelvaart Op Hemelvaartsdag vindt een parochieviering plaats op een locatie in de parochie waarbij het pastoraal team voorgaat.

Pinksteren Op vooravond van Pinksteren vindt een parochieviering plaats op een locatie in de parochie waarbij het pastoraal team voorgaat. In deze gezamenlijke vieringen kunnen we de verbondenheid over de grenzen van de geloofsgemeenschappen sterker ervaren.

Bijzondere sacramentele vieringen De vraag klinkt steeds luider hoe de kerkgemeenschap als geheel een ‘catechetische gemeenschap’ kan zijn: een gemeenschap waarin allen zich geroepen voelen om te werken aan hun eigen geloofsgroei en aan die van anderen. In doopvieringen, Eerste communievieringen en vormselvieringen wordt men verbonden met Christus en de gemeenschap van gelovigen.

Doop: In elke kerk waar de Godslamp brandt en er vrijwilligers zijn is een doopviering mogelijk. Voor de ouders die hun kind willen laten dopen is er een doopvoorbereidingsavond die vooralsnog op 2 locaties plaats vindt zolang daartoe de aantallen toereikend zijn.

Eerste Heilige Communie: In elke kerk waar de Godslamp brandt en er vrijwilligers zijn en   communicantjes is een Eerste Communieviering mogelijk.

Het Vormsel In principe heeft iedere parochie vanuit het bisdom recht op 1 vormselviering per jaar en afhankelijk van het aantal vormelingen kunnen er meer vieringen plaats vinden.

Een huwelijksviering vindt plaats in een kerk of kapel en wordt voorgegaan door een diaken of priester.  Wij bieden als parochie een voorbereidingstraject aan. Tijdens één van de drie momenten krijgen de paren praktische én inhoudelijke tips in verband met hun huwelijksviering. In een gesprek met de voorganger wordt de viering doorgenomen en worden de laatste afspraken gemaakt.

Ziekenzalving /ziekenzegening kan zowel individueel als gemeenschappelijk worden aangeboden.
Ook wanneer het levenseinde nadert of als iemand overleden is, is bidden zinvol. Daar zijn diverse mogelijkheden voor.

De kerkelijke uitvaart vindt in principe plaats in een gebedsviering zonder communie, in geval van bijzondere redenen mag men vragen naar communie- of eucharistieviering. In eerste instantie gaat het pastoraal team voor, als er geen pastores beschikbaar zijn dan gaan vrijwilligers voor.

Als extra noemen we muziek en zang in de liturgie; muziek heeft een belangrijke plaats in de liturgie. Liturgie als eredienst, lofbetuiging, dankzegging vraagt om eerbiedige, lovende en dankende klanken. Liturgische muziek kan een bijzondere betrokkenheid en dynamiek bij alle deelnemers op gang brengen. Het blijft een uitdaging om passende muziek te vinden bij de vieringen. Daarom verdient dat aspect alle zorg, aandacht en ondersteuning.

Andersoortige vieringen

In overleg met het pastoraal team wordt de plaatselijke geloofsgemeenschap uitgedaagd om een eigen liturgieaanbod buiten de weekendvieringen of in plaats van de weekendvieringen in de vorm van gebedsdiensten te verzorgen.  Daarbij kan ingespeeld worden op maatschappelijke thema’s, op dankbaarheid voor de natuur en voor het leven. Ook traditionele vindplaatsen en ons volksreligieus erfgoed zijn voor onze parochie als geheel belangrijk. Bij verschillende gelegenheden zoeken we naar mogelijkheden om in verbondenheid met het dorp/stad en/of geloofsgenoten van andere kerkgemeenschappen gezamenlijk te bidden voor vrede, eenheid en verbondenheid.

Het beleid kan niet uitgevoerd worden zonder de inbreng van de plaatselijke werkgroepen, vrijwilligers, denk hierbij ook aan de koren. Het pastoraal team draagt er zorg voor dat deze vrijwilligers goed worden opgeleid en ondersteund. Onze gezamenlijk zorg zal zijn om met name in de kleine geloofsgemeenschappen de Godslamp brandend te houden.

Familiepastoraat Its all-in the family

Met “familiepastoraat” wordt bedoeld: met verschillende generaties op reis.  Binnen het familiepastoraat kunnen mensen van alle leeftijden met elkaar oplopen. Wij willen in onze parochie elkaar ontmoeten en leren kennen, samen ontdekken en beleven wat ons als mensen ‘van de weg’ (zo werden de eerste Christenen genoemd) verbindt.  Zo willen wij kinderen en hun ouder(s) vertrouwd maken met het christelijke geloof en de Kerk en hen daarin verder begeleiden.

Na de doop worden de ouders uitgenodigd voor een bijeenkomst met de nadruk verder vertrouwd te worden met geloof en kerk. Deze bijeenkomsten vinden jaarlijks plaats in ieder geval in het eucharistisch centrum en daar waar de aantallen toereikend zijn.

Kleuterkerk We werken toe naar een aanbod voor peuters en kleuters in het eucharistisch centrum.

Kindvriendelijke vieringen We willen aansluiten bij gezinsvieringen met thema’s die passen bij het dagelijks leven en die verwondering wekken. We willen deze uitbouwen naar plaatsen van ontmoeting en mogelijkheid tot catechese. Voor kinderen op de basisschool en hun ouders is er daarnaast

De voorbereiding op de eerste heilige communie en het heilig Vormsel Deze vindt nu voor een groot deel plaats in de eigen geloofsgemeenschap waarbij de taakouders een inhoudelijk deel voor hun rekening nemen. Ook verzorgen de pastores een aantal bijeenkomsten. In het kader van samen doen, leren en vieren willen we de inhoudelijke voorbereiding versterken door toe te werken naar gezinsmomenten waarop toegeruste vrijwilligers en pastores met de kinderen en hun ouders op weg gaan. Zie hierboven bij de inleiding op het familiepastoraat.

Jongeren Sinds het vertrek van onze pastoraal jongerenwerker (begin 2020), hebben wij aangegeven dat het jongerenpastoraat niet langer in de afzonderlijke geloofsgemeenschappen opgebouwd moet worden, maar voor de hele parochie: één jongerenpastoraatsgroep voor de hele parochie, ondersteund door het pastoraal team. De begeleiders van Join Us (locatie Denekamp) zien hiervan de noodzaak in. Vanaf het voorjaar van 2023 gaat Join Us opgebouwd worden tot de jongerenpastoraatsgroep van Lumen Christi. De vier begeleiders van Join Us en twee betrokken jongeren uit Ootmarsum, gaan onder leiding van het pastoraal team een aantal activiteiten bedenken en organiseren voor alle jongeren. In eerste instantie richten wij ons daarbij op de vormelingen en gevormden in de leeftijd vanaf 12 tot 15/16 jaar waarvan wij de mailadressen hebben. Uiteraard zijn ook niet gevormde jongeren die belangstelling hebben van harte welkom. Met jongerenpastoraat beogen wij bij jongeren verwondering te wekken over het leven, dat ten diepste een Geheim is. Onze geloofstraditie biedt daarvoor aanknopingspunten, die wij met de jongeren gaan verkennen

Diaconie De termen diaconie en diaconaat hebben veel met elkaar te maken. Het diaconaat omvat het diaconale werk (het ‘maatschappelijk werk’ van de kerk), terwijl de diaconie de instantie binnen de kerk is die bij uitstek – maar niet uitsluitend – verantwoordelijk is voor het diaconale werk. Diaconie zal zich in de toekomst in toenemende mate ontwikkelen aan de hand van praktijksituaties in de samenleving. Dat gaat verder dan de gangbare praktijken van bezoekwerk en Caritas.

Diaconie kent drie kernthema’s: barmhartigheid, gerechtigheid en verzoening. Bij verzoening gaat het om het herstel van de gemeenschap tussen God en de mensen en tussen de mensen onderling. Verzoening is zowel barmhartig als rechtvaardig. De boodschap van verzoening kan als een troost worden ervaren. Reflectie vindt plaats binnen de werkgroepen diaconie, caritas en diaconaal beraad. Tegelijkertijd krijgt diaconie te maken met nieuwe ontwikkelingen als stikstofcrisis, vluchtelingen, migranten en milieuproblematiek. Dat vraagt om een “gewijzigde” aanpak van de diaconie.

Nabijheid In naam van Jezus Christus willen we present zijn bij mensen waarvoor het evangelie bijzonder van betekenis kan zijn. We denken hierbij aan mensen die te maken hebben met een verlies, mensen in rouw, mensen die vragen om een pastoraal gesprek of ondersteuning of mensen die we onderweg ontmoeten.

  • Naast individueel pastoraat ondersteunt het pastoraal team de pastoraatgroepen.
  • In de geloofsgemeenschappen is een aanzet om maandelijks van een doordeweekse viering een moment van ontmoeting en nabijheid te maken. Dit kan niet zonder plaatselijke inzet van de geloofsgemeenschap.
  • Pastores en vrijwilligers zijn op diverse plekken aanwezig zoals bijvoorbeeld in woonzorgcentra en scholen, open eettafels, bijeenkomsten van KBO, Zij-Actief, Zonnebloem, Vrouwen van Nu enzovoorts.
  • Daarnaast zijn zij present bij maatschappelijke activiteiten zoals de lintjesregen, dodenherdenking, carnaval, sportgala, herdenkingen en gemeentelijke bijzonderheden.

Ondernemerschap

Zorg om de aarde Als pastores van Lumen Christi en de Protestantse kerken van Denekamp en Ootmarsum maken wij ons grote zorgen om de aarde. We zien problemen op het gebied van klimaat, energie, voedselvoorziening en drinkwater, economie en pandemie…. Meer dan 100 miljoen mensen zijn op de vlucht en een groot deel van de wereldbevolking leeft in armoede. De verdeeldheid wordt versterkt als mensen elkaar in hun onzekerheid uit het oog verliezen en oordelen over anderen. De Kerk heeft niet alle antwoorden, maar wel een boodschap voor ons. Zoals het volk Israël door de woestijn trok naar het land van belofte, of zoals Jona de stad Ninevé waarschuwde en opriep tot verandering en Jezus het koninkrijk van God verkondigde, willen we met elkaar nadenken over de toekomst. Met het project “Zorg om de aarde”, willen we daar waar mogelijk is aandacht schenken aan deze zorg.

Kaerk op n Kop Kaerk op n kop is een Twentse benaming voor kliederkerk. Kliederkerk komt van ‘Messy Church’, een feestelijke en creatieve manier van kerk-zijn, die past bij ons rommelige leven, voor jong en oud. Op een laagdrempelige manier van kerkzijn, rond een bijbels thema samen ontdekken, stil staan en een hapje eten.

Inspiratiebijeenkomsten/inspiratiereizen en bedevaarten Midden in het dagelijkse leven de verbinding zoeken met Gods mysterie door middel van bijeenkomsten en samen op weg gaan in parochie en daarbuiten zoals inspiratiereizen en bedevaarten.  Onze bron van inspiratie ligt in het besef dat ons leven heilig en kostbaar is. Wij willen proberen het leven van alledag te verbinden met het wonderlijke mysterie van ons bestaan.

Inhoudelijke verdieping in het christelijke geloof Voor mensen die zich (nader) willen verdiepen in het christelijke geloof, dan wel voor mensen die zoeken naar zin en betekenis in hun leven van alle dag en die vermoeden dat het christelijke geloof hen daarin iets te bieden heeft, willen wij eventueel samen met andere parochies in Twente een gezamenlijk inhoudelijk aanbod doen.