Nieuws uit onze Locatie

26 april 2024 | Beuningen

Automatische incasso kerkbijdrage In de eerste week van mei zal, wanneer u de locatieraad heeft gemachtigd voor automatische incasso, het toegezegde bedrag van uw rekening worden afgeschreven.

Bedankje Poaskearls Ieder jaar gaat de opbrengst van de drankverkoop bij het paasvuur naar een ander doel. Dit jaar mochten we als locatieraad de bijdrage in ontvangst nemen. We willen de Poaskearls heel hartelijk bedanken voor de bijdrage van €400,00 die we van hen mochten ontvangen voor het 75 jarig jubileumfeest van de kerk.

Vacatures Na een herhaaldelijke oproep in het dorpsblad, om de vacature van voorzitter in te vullen, hebben we nog steeds geen aanmelding mogen ontvangen. Na de zomervakantie stopt Liesbeth ten Dam als voorzitter van de locatieraad. Tijdens de jaarvergadering is gesproken over de gevolgen die dit gaat hebben. Zie jaarverslag elders in dit blad. Ook onze penningmeester Jan oude Nijeweme stopt aan het eind van dit jaar. Op de jaarvergadering heeft Gerard ten Dam zich aangemeld om deze functie van Jan over te nemen.

75 jarig jubileum kerk Tijdens de voorbereidingen en op de feestdag zelf zijn veel foto’s en filmopnames gemaakt. Er zal hiervan een mooi fotoalbum worden gemaakt die ter zijner tijd voor iedereen ter inzage komt te liggen, dit geldt ook voor de filmopnames. Locatieraad

Kort verslag jaarvergadering 2024

De jaarvergadering werd goed bezocht. De notulen van de jaarvergadering van 2023 zijn goedgekeurd. Korte terugblik/mutaties afgelopen jaar Er werd met foto’s op het 75 jarig bestaansfeest teruggeblikt. Kerk-tv wordt goed bekeken. • Josefien Hoonberg is koster geworden. • Ursula Hesselink is gestopt als dirigent. Opvolger wordt gezocht! • Gerrit Smellink is gestopt als collectant/rooster maken collectanten. • Hennie Rolink is gestopt als coördinator kerkhofploeg/kerkhofcommissie. • Jeroen Scholtenlinde is coördinator van de 4 groepen van de kerkhofploeg. • Erna Olde Dubbelink stopt na december als coördinator Vormselgroep. Opvolger wordt gezocht! • Brigitte Sanderink gaat de website voor Beuningen onderhouden.

Vrijwilligers We zijn trots op alle vrijwilligers en bedanken hen hartelijk! Vacatures locatieraad en gevolg wanneer deze niet ingevuld worden Er wordt dringend/ per augustus 2024 naar een nieuwe voorzitter gezocht, daar Liesbeth ten Dam deze functie dan neerlegt. Zonder voorzitter kan de locatieraad niet verder en zonder locatieraad kan de kerk niet in eredienst blijven. Per eind december stopt Jan Oude Nijeweme als penningmeester. Gerard ten Dam zal hem opvolgen. Extra leden voor de locatieraad zijn erg welkom.

Financiën Het financieel verslag van 2023 werd gepresenteerd. 2023 is met -€ 1536,24 negatief afgesloten. Dit door een incidentele last m.b.t. afwikkeling huurders pastorie. De Aktie kerkbalans is in 2023 met € 17.814 bijna gelijk aan het voorgaande jaar. Het financieel verslag van het 75 jarig kerk bestaan werd gepresenteerd. Het bestaan en beheer van de stichting “van Burgstedenfonds” werd toegelicht. Scheiding tussen kerkhof en nieuwbouw achter Sterrebos. Uit de 3 onderzochte opties is gezamenlijk met de nieuwe buren besloten een stenen muur te bouwen. De werkzaamheden zijn begonnen. De kosten worden verdeeld tussen de nieuwbouwpartij en de kerk. De locatieraad heeft voor haar deel al veel bijdrages/giften/subsidies aangevraagd en zal daarmee al een deel van haar kosten kunnen dekken. Coniferen Calvarieberg De coniferen achter de Calvarieberg vallen uit elkaar en hebben gevaarlijk afhangende takken. De meerderheid van de aanwezigen was voor kap van deze twee coniferen met wel gelijk nieuwe aanplant van groot groen. Bestemming Pastorie na afloop huidig huurcontract Aan de parochianen is gevraagd ideeën/suggesties aan te dragen over de bestemming van de pastorie, nadat de huurovereenkomst stopt voor de Oekraïners.

Pastoraatsgroep –

Vieringen: In het bisdom wordt gesproken om per 2028 woord- en communievieringen af te schaffen en vaker gebedsvieringen te houden. – Synodaal proces=een bijeenkomst van kerkleiders die een situatie of een kwestie van groot belang bespreekt en aanbevelingen doet. Er zijn verschillende avonden geweest voor parochianen, er zijn werkgroepen opgezet, berichten uitgewisseld. Beuningen is daarbij goed vertegenwoordigd.

Nieuwe website: De nieuwe website zal vanaf Pinksteren 2024 online gaan.

Gedragscode- Werkgroepen zijn uitgenodigd om mee te praten over een gedragscode. Voor de hele parochie worden 1 of 2 vertrouwenspersonen aangesteld.

Vacatures: Extra koster, extra pastoraatsgroep leden, coördinator Communievieringen, coördinator Vormselgroep, Koordirigent.

Rondvraag -Mogelijkheid as verstrooien: Strooiveld wordt onderzocht. -Vraag naar vervanging houten kruis op kerkhof. -Oplossing wateroverlast kelder onder sacristie. -Nodige vervanging/aanvulling gereedschap kerkhofploeg.