Mededelingen van locatieraad en Pastoraatsgroep

20 mei 2024 | Ootmarsum

Belangrijke mededeling. Wijziging in de Kerk TV. Als u kerk TV kijkt via het analoge Cogas kanaal dan heeft u waarschijnlijk een mededeling ontvangen waarin wordt aangegeven dat met ingang van 1 mei 2024 geen kerk TV meer kunt kijken via het analoge kanaal van Cogas. Kerk TV blijft wel, maar om kerk TV te kunnen blijven kijken moet u hoe dan ook over een internet aansluiting te beschikken. Als dat het geval is, heeft u een aantal mogelijkheden. 1. Via een laptop (computer) 2. Via een iPad of tablet 3. Via het beeldscherm van uw TV. Wanneer u voor deze optie 3 kiest moet u een kastje plaatsen tussen uw in ternetaansluiting en de TV. (Kosten rond de € 275). Dit kastje is te bestellen bij Oude Lashof of EP Molendijk. Beide in Denekamp. Als u kerk TV wilt blij ven kijken neem dan tijdig maatregelen.
Toekomst onze kerk, een samenvatting van de info-avond op 15 april in Het Damast voor ruim 50 personen. De geloofsgemeenschap Ootmarsum kent d.d. 01-01- 2024 circa 6000 ge lovigen. Inclusief Groot en Klein Agelo, Nutter en Oud Ootmarsum!!
➢ Aantal vrijwilligers en financiën zijn stabiel. We zien echter wel dat: – Totaal aantal gelovigen in onze gemeenschap krimpt. – Aantal actief gelovigen in onze gemeenschap krimpt. – Verlies van betrokkenheid bij het geloof. – Sterk afnemende betrokkenheid met het beleid van de kerkelijke leiders door o.a. schandalen – Aanbod van andere geloven en stromingen en vergrijzing en interne vergrijzing.
➢ Wat stellen de pastores voor: ▪ Elke zondag een eucharistie viering in Denekamp (eucharistisch centrum) ▪ Met vaste regelmaat trachten de eucharistie ook in de locaties behouden. ▪ Door de toekomstige afname van pastores zullen minder woord- en communie-vieringen in het weekend plaatsvinden. Deze kunnen wel op andere dagen, als de vrijdagavond. ▪ Weekendvieringen kunnen doorgang vinden als gebedsvieringen met eigen voorgangers. ▪ Het pastoraalteam zal eigen voorgangers zo goed als kan ondersteunen en opleiden. ▪ Bijzondere sacramentele vieringen worden waar mogelijk door pastores voorgegaan. ▪ Waar mogelijk wordt er parochieel aandacht besteed aan kleuter-, jeugd- en jongerenpastoraat. Door beperking van uren zal dit veelal vanuit het eucharistisch centrum worden aangeboden. ▪ Participatie in maatschappij (Diaconie, Zorg voor de aarde, bijeenkomsten, bedevaart, extra activiteiten buiten de kerken, e.d.).
Wat zijn de sterke punten van onze kerk: – Er is lokaal een groot draagvlak voor het breder, maatschappelijk gebruik van het kerkgebouw met behoud van priesterkoor en vieringen. – Het gebouw is een rijksmonument. – Vertrouwen in pastores en parochiebestuur. Zij denken mee binnen de mogelijkheden. – De gemeenschap kent veel groepen en verenigingen die verbonden zijn met het geloof en het kerkgebouw, daarmee zijn meer exper tise en financiële mogelijkheden voorhanden. – Elk jaar ruim 40.000 toeristen die de kerk bezoeken. 8 ➢ Welke vragen kwamen aan de orde in deze bijeenkomst 1. Wat is de mening van onze geloofsgemeenschap en gemeenschap …..? 2. Wat willen Ootmarsum, Agelo, Nutter en Oud Ootmarsum…? 3. Wat willen wij als Locatieraad en Pastoraatsgroep?
De voorlopige conclusie kan zijn: 1. Aansluiting blijven zoeken bij de huidige Parochie Lumen Christi. 2. De kerk behouden voor erediensten zolang dit kan. 3. De geloofsgemeenschap Simon en Judas met het kerkgebouw behouden voor de gemeenschap. 4. Het kerkgebouw behouden voor Ootmarsum en de volgende generaties! Hoe? Het kerkgebouw zou een bredere maatschappelijke bestemming moeten krijgen, die de (ver)binding maakt met de ons opvolgende generaties. Een drempelverlaging waardoor de kerk ervaren wordt als onderdeel van het dagelijks leven, onderdeel van de gemeenschap, een huiskamer, een plek voor ontmoeting in een bredere zin. Een drempelverlaging ter (ver)binding van het gebouw met de na ons ko mende generaties ( ook t.b.v. de financiële ondersteuning) ….. en met hoop op geloofservaring. Richting duiding Locatieraad: De Locatieraad voorziet dat op langere termijn de financiële bijdragen van de geloofsgemeenschap dusdanig zouden kunnen afnemen, dat het regulier en meerjarig onderhoud van het kerkgebouw in gevaar komt. Echter, wij bemerken wel dat de gemeenschap van Ootmarsum (waaronder ook de buurtschappen) het kerkgebouw beleeft als een gemeen schapscentrum, waarmee deze gemeenschap nog zeer verbonden is. Een deel van de huidige kerkbijdrage is op deze binding gestoeld, zeker waar het de jongere generaties betreft. 9 Ter behoud van de geloofsgemeenschap en het kerkgebouw zal de bin ding met de huidige generatie inwoners van 40 jaar en jonger moeten worden teruggewonnen en versterkt! Daartoe zal onze kerk meer moe ten worden opengesteld voor maatschappelijke, sociaal en culturele activiteiten. De Locatieraad zal, alleen wanneer toekomstige ontwikkelingen haar daartoe dwingen, zich onafhankelijk opstellen ter behoud van het kerk gebouw voor deze gemeenschap. Zowel Locatieraad als Pastoraatsgroep hebben van de aanwezigen in stemming ervaren, een instemming die ook op de vrijwilligersavond op 30 oktober 2023 is uitgesproken. We leggen deze uitkomst ook neer bij het parochiebestuur. De voorzitter, april 2024