Nieuwe leden locatieraad de Lutte

16 januari 2024 | Rubriek

Medio 2023 hebben de leden van de locatieraad de Lutte aangegeven om aan het eind van 2023 hun functie te willen neerleggen. Het parochiebestuur Lu-men Christi is bijzonder blij dat er mensen uit de Lutter geloofsgemeenschap bereid zijn gevonden de taken van de vertrekkende leden over te nemen. Op dit moment wordt er door de komende en gaande locatieraad gewerkt aan de overdracht van de lopende zaken en werkzaamheden ten behoeve van een soepele overgang. Met ingang van heden wordt de nieuwe locatieraad ge-vormd door Ellen Visschedijk, voorzitter, André Jeunink, penningmeester en Louis Volker, gebouwen en materiële zaken. Daarnaast worden er met kandida-ten gesprekken gevoerd om de locatieraad verder uit te breiden.
Het parochiebestuur wenst hen veel succes, plezier en wijsheid toe.
Het parochiebestuur wil op deze plaats de vertrekkende leden van de locatie-raad de Lutte, Maria Wolbert, René Grote Beverborg en Gerard Pross hartelijk danken voor hun vele werk. Zij hebben gedurende lange tijd en soms zelfs meerdere termijnen hun energie en inzet gegeven voor de geloofsgemeen-schap de Lutte in het bijzonder en de parochie Lumen Christi in het algemeen.
Dat verdient dank, respect en waardering.